Select Page

Fraudeprotocol

Begripsomschrijvingen
Fraude
Fraude is een opzettelijke en bewuste overtreding van wet en/of regelgeving door zaken anders voor te stellen dan de werkelijkheid of waarbij een onjuiste weergave van de werkelijkheid niet wordt weersproken of ontkent. Voorbeelden van fraude zijn: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/of verduistering. Onder fraude verstaan we tevens de bewuste handeling van derden met als doel fraude te laten plegen c.q. aan te zetten tot het plegen van fraude.

Oogmerk & Doel
Het oogmerk van fraude en het doel van de fraudepleger (of derden) is het (financieel of economisch) bevoordelen of verrijken van zichzelf of andere natuurlijke personen of rechtspersonen ten koste van benadeelden.

Fraudepleger
De natuurlijke persoon die namens zichzelf of één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen de feitelijke fraude pleegt alsmede de natuurlijke persoon of natuurlijke personen of rechtspersoon of rechtspersonen die aanzet hebben gegeven tot het verrichten van frauduleuze handelingen. .

Benadeelden
Een of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen die op enigerlei wijze schade ondervinden als gevolg van fraude.

Schade
Onder schade verstaan we de negatieve financiële of economische gevolgen die de benadeelde ondervindt als gevolg van fraude.

(Bijbelse) visie op fraude
De Bijbel is overduidelijk als het gaat over zaken als eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. Dit is onder meer verwoord in de opdracht tot goed rentmeesterschap en de wijze waarop we elkaar en anderen bejegenen. Verder gaat Gods Woord regelmatig in op handelswijzen die juist en onjuist zijn in de ogen van de Heere. Gij zult niet stelen (Ex20:15), niet bedriegen (Marc10:19), oprecht handelen (2Kon12), niet afpersen en tijdig betalen (Lev19:13) zijn enkele voorbeelden. En de Heere Jezus zelf maakt duidelijk dat we niet zowel God als de mammon kunnen dienen (Matt6:24 en Luc16:13).
We kunnen hiermee ondubbelzinnig vaststellen dat fraude in de ogen van de Heer een onjuiste en te verafschuwen handelswijze is. Gezien de Christelijke signatuur van stichting Aprisco is dit vervolgens ook van toepassing op partners van stichting Aprisco en derden die op een of andere wijze betrokken zijn bij (de uitvoering) van het werk van de stichting.

Stichting Aprisco, haar partners en derden krijgen (financiële) middelen ter beschikking om de doelstellingen van de stichting te realiseren. De doelstellingen van de stichting hebben geen commercieel karakter maar hebben tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en kansarmen. Dit in de breedste zins des woords. Fraude voert daarmee dus verder dan simpelweg het misbruiken, dan wel onterecht toe-eigenen, van (financiële) middelen. Het doet ernstig afbreuk aan het behalen van de doelstelling, beschadigt personen en het beschaamt het vertrouwen van de doelgroepen, de donateurs, subsidieverstrekkers. Door fraude te plegen of toe te laten, beschadigen we tevens het beeld van het lichaam van Christus!

Voorkoming van fraude
Stichting Aprisco is een kleine en daarmee platte organisatie. In het kader van financieel beleid en fraudevoorkoming geldt allereerst dat het gehele bestuur collectief de verantwoordelijkheid draagt over de begroting (vooraf) en over de financiële verslaglegging (achteraf). Voor de bestuursvergaderingen worden de financiële stukken door de penningmeester aangeleverd. De penningmeester en voorzitter zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de stukken. De financiën van de stichting zijn transparant en de bankafschriften, contracten, rekeningen en overige financiële stukken zijn voor ieder bestuurslid desgewenst in te zien.
Stichting Aprisco wordt voorts gecontroleerd door een registeraccountant van een gerenommeerd accountantskantoor gespecialiseerd in goede doelen. Jaarlijks wordt de jaarrekening gecontroleerd op juistheid en correctheid. De account werkt (pro-) actief mee aan de juistheid en correctheid van de in de jaarstukken opgenomen informatie. Indien de juistheid en correctheid niet kan worden gegarandeerd, blijft goedkeuring van de stukken door de accountant achterwege.

Kopieën van de jaarstukken worden telkens na vaststelling en goedkeuring toegezonden aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De CBF plaats de stukken op hun website. Ook op de website van stichting Aprisco als ook op de website van geef.nl zijn de stukken te raadplegen. Alhoewel het CBF de financiële stukken van de stichting niet actief controleert, zorgt het openbaar maken van de stukken via het CBF voor transparantie waarmee fraude minder snel zal optreden.

Het (dagelijks) financieel beleid van de stichting valt primair onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de penningmeester en de voorzitter. De jaarlijkse begroting wordt door hen opgesteld aan de hand van de resultaten van voorgaande jaren in combinatie met informatie uit het jaarprogramma en activiteitenplanning. De in het jaarprogramma opgenomen projecten in het buitenland en de fondswervings-activiteiten in Nederland worden in de begroting opgenomen op basis van concrete offertes, prijsopgaven en historische gegevens.

Bij het aangaan van contracten en/of het uitwerken c.q. uitvoeren van projecten in het buitenland treedt Aprisco zelf zoveel mogelijk actief op bij het zoeken en aanschrijven van partijen, waaronder makelaars, (onder)aannemers en toeleveranciers. Aprisco beschikt over een adressenlijst van enkele betrouwbare lokale bedrijven die uiteraard de voorkeur genieten boven onbekende partijen. Voorts worden buitenlandse offertes (ook die van de vertrouwde partijen) nauwkeurig getoetst op redelijkheid en aannemelijkheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van financiële, organisatorische en, zo nodig, inhoudelijke expertise die zowel binnen het bestuur aanwezig is (m.n. de voorzitter en penningmeester) als bij projectmedewerkers en vrijwilligers. Onduidelijkheden en twijfels in offertes e.d. worden voorgelegd aan de partnerorganisatie in het buitenland of in sommige gevallen wordt contact opgenomen met de partijen en/of derden.

Stichting Aprisco draagt de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid, dan wel medeverantwoordelijkheid, bij de uiteindelijke contractuele verplichting en/of de opdrachtverlening aan partijen. In geval van medeverantwoordelijkheid wordt met de counterpartner (als tussenpartij) goede afspraken gemaakt.

Na het aangaan van contract, dan wel opdrachtverlening, werkt Aprisco vervolgens op basis van vergoeding na levering diensten, goederen of verrichtte werkzaamheden. Hierbij wordt het project zo nodig in fases opgedeeld waarna telkens na afronding van een fase vergoeding plaatsvindt op basis van facturatie. Dit wordt vergezeld door duidelijk foto- en videomateriaal van diensten, goederen of werkzaamheden.

Facturen binnen Nederland worden door de penningmeester gecontroleerd op juistheid en correctheid. Hierbij wordt ook gekeken of er überhaupt sprake is van een terechte facturering. De voorzitter is actief betrokken bij controle van geldstromen.

Vermoeden fraude
Bij het vermoeden van fraude start een intern onderzoek. De onderliggende stukken worden opgevraagd en beoordeeld. Indien nodig wordt hierbij ook de accountant betrokken. Van alle stappen die worden genomen wordt het bestuur geïnformeerd.

Als beleid wordt als primair meldpunt het bestuur aangewezen. Fraude, dan wel het vermoeden van, fraude kan gemeld worden bij één of meerdere bestuursleden, zowel schriftelijk en/of via e-mail fraude@aprisco.eu (doorgelinkt naar alle bestuursleden). Op de website van stichting Aprisco biedt het contactformulier ook de mogelijkheid om (vermoeden) van fraude kenbaar te maken.

Indien fraude wordt geconstateerd, wordt samen met het bestuur de definitieve maatregelen vastgesteld. In alle gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Communicatie over Fraude
Bewezen fraude
Indien er sprake is (geweest) van fraude zal dit aan alle betrokkenen kenbaar worden gemaakt. Particuliere donateurs, bedrijfssponsoren, vermogensfondsen en medefinancieringsorganisaties ontvangen (persoonlijk) per post of e-mail een uiteenzetting van de geconstateerde situatie, de feiten en de genomen (of te nemen) actie(s). Tevens wordt aan betrokkenen de mogelijkheid geboden te reageren. Dat kan zowel schriftelijk al mondeling.
Ook de projectpartners worden op de hoogte gebracht van de geconstateerde fraude. Dit geldt voor zowel de (eventueel) betrokken partner als ook de overige partners. Het bestuur, c.q. dagelijkse leiding, van de partnerorganisaties ontvangen een gepersonaliseerd schrijven en een mededeling wordt aan de staf en vrijwilligers verzonden. Ook hier kunnen alle betrokkenen desgewenst reageren.

Vermoeden van fraude
Indien er slechts sprake is van een vermoeden van fraude, dan worden in eerste instantie alleen de direct betrokkenen geïnformeerd. Het betreft in dit geval het voltallige bestuur van stichting Aprisco, het voltallige bestuur van de betrokken partner en de betrokkenen financieringsorganisatie(s). Individuele donateurs en bedrijfssponsoren en de niet direct betrokkenen financieringsorganisatie(s) worden in dit stadium nog niet op de hoogte gebracht. Zodra het vermoeden moet worden opgeschaald naar bewezen fraude zullen ook deze partijen, als gezegd, op de hoogte gebracht worden.
Tot slot wordt in het jaarverslag altijd melding gemaakt en verslag gedaan van zowel feitelijke fraude, poging tot of dat sprake is geweest van vermoeden van fraude (mits dit vermoeden na onderzoek onjuist is gebleken en als zodanig is afgesloten). Stichting Aprisco houdt de transparantie hoog in het vaandel.

Bekendheid en communicatie over Fraudeprotocol
Het fraudeprotocol en de inhoud ervan wordt integraal aan het bestuur van stichting Aprisco verzonden. Tevens wordt een vertaalde versie aan het bestuur / dagelijkse leiding van de projectpartners ter beschikking gesteld. Beide versies worden integraal op de website van stichting Aprisco geplaatst en zijn voor eenieder – ongeacht betrokkenheid – online in te zien en/of te downloaden.

[contact-form-7 id="231369" title="Contact form 2"]

Heeft u een vermoeden van fraude dat is gerelateerd aan ons werk? laat het ons dan weten via het contactformulier, desgewenst anoniem (alhoewel afzend emailadres wel bekend wordt).

U kunt ook Whatsapp gebruiken